இன்றைய தத்துவம் 2

பாக்கு மரத்துல பாக்கு இருக்கும்,தேக்கு மரத்துல தேக்கு இருக்கும்,ஆனா பன மரத்துல பணம் இருக்காது.........

1 comments:

said...

Have a good day sreesharan, You can sign up Party Pokerwith CODE: RB2006 to get bounus :20% upto $100. regards